บริการเดินพิธีการใบรับรองปลอดศัตรูพืช

           การออกใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary Certificate; PC) ให้กับพืชและผลิตผลพืช เพื่อส่งออกไปต่างประเทศ เป็นการปฏิบัติงาน ภายใต้พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 มาตรา 15 และมาตรา 16  การขอใบรับรองปลอดศัตรูพืชไม่ใช่เป็นมาตรการบังคับให้ผู้ส่งออกพืช หรือผลิตผลของพืช ต้องขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช แต่เป็นการให้การบริการแก่ผู้ส่งออกที่มีความประสงค์ต้องการขอให้ทางราชการ รับรอง ว่าพืชและผลิตผลพืชที่ส่งออกนั้นปลอดศัตรูพืชพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องให้การบริการตรวจศัตรูพืช และออกใบรับรองปลอดศัตรูพืชให้ ใบรับรองปลอดศัตรูพืชนี้จะออกให้เฉพาะกรณีรับรองการปลอดศัตรูพืชของพืชและผลิตผลพืชที่ส่งออกไป ยังต่างประเทศเท่านั้น

             การเตรียมเอกสาร
             แบบคำขอ พ.ก.9 จำนวน 1 ชุด (ต้นฉบับ 1ฉบับ และสำเนา 2ฉบับ)
             หนังสือมอบอำนาจ พร้อมหลักฐานการมอบอำนาจ (กรณีส่งออกในนามนิติบุคคล หรือผู้ส่งออกไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง) หนังสือมอบอำนาจมีอายุ 1 ปี
            เอกสารประกอบอื่น (ถ้ามี) เช่น หนังสืออนุญาตนำเข้า (Import permit )  บัญชีรายการสินค้า (Packing List)  ใบกำกับภาษี ( Invoice) ใบ Letter of Credit ( L/C ) เป็นต้น
            หนังสือสำคัญแสดงการเป็นผู้ส่งออก ที่ออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร (ในกรณีการส่งออก ลำไย ทุเรียนสด และดอกกล้วยไม้)
 
            กรณีก่อนการยื่นขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช 
            ผู้ส่งออกควรศึกษาเงื่อนไขข้อกำหนดในการนำเข้าสินค้าของประเทศปลายทางก่อน และควรสอบ
ถามลูกค้าว่ามีหนังสืออนุญาตนำเข้า ( Import Permit ) หรือไม่ ถ้ามีขอให้ศึกษารายละเอียดข้อกำหนดที่ระบุไว้ในใบอนุญาตนำเข้า ซึ่งผู้ส่งออกจะต้องจัดเตรียมสินค้าและเอกสารให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อกำหนดนั้น
             

Scroll to Top