บริการตรวจสอบคุณภาพสินค้าข้าว

ทางบริษัทมีบริการตรวจสอบสินค้าข้าวทุกประเภทเช่น
- ข้าวหอมมะลิไทย
- ข้าวขาว
- ข้าวเหนียว
- ข้าวนึ่ง
- ข้าวกล้อง
- ข้าวตามตัวอย่างที่ลูกค้ากำหนด

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ คำนึงถึงคุณภาพที่ผ่านการตรวจสอบจากเราให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ทางสำนักงานมาตรฐานสินค้า
กระทรวงพาณิชย์ และสภาหอการค้าไทย
กำหนดเพื่อให้สินค้าข้าวไทยเป็นที่ยอมรับ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริการของเรา

งานตรวจสอบมาตรฐานสินค้า
ทางกายภาพ ทั้งขั้นตอนการชักตัวอย่าง
และขั้นตอนการตรวจปล่อย
อาทิเช่น
- การตรวจสอบคุณภาพสินค้าข้าว
โดยการสุ่มตัวอย่างสินค้า
- การตรวจสอบน้ำหนักของสินค้าข้าว
- การตรวจสอบบรรจุภัณฑ์
และเครื่องหมายการค้า
- การตรวจสอบความสะอาดของตู้คอนเทนเนอร์ก่อนบรรจุสินค้า หรือระวางเรือ
- การตรวจนับจำนวนสินค้า
และตรวจสอบความเสียหายของสินค้า


งานออกใบรับรองสินค้าข้าวประเภทต่างๆ
อาทิเช่น
- ใบรับรองคุณภาพสินค้าข้าว
- ใบรับรองจำนวน น้ำหนักสินค้าข้าว
- ใบรับรองผลวิเคราะห์สินค้าข้าว
- ใบรับรองบรรจุภัณฑ์
- ใบรับรองการรมยา

งานตรวจสอบมาตรฐานสินค้าโดยการวิเคราะห์ตัวอย่างในห้องปฏิบัติการทางเคมี

ตามมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์
- การทดสอบหาปริมาณอมิโลส
- การทดสอบหาปริมาณความชื้น
- การทดสอบหาปริมาณข้าวเจ้าอื่นที่ไม่ใช่ข้าวหอมมะลิปน

และอื่นๆ อาทิเช่น
- การทดสอบความชื้นกับความหนืด
- การสีข้าวและระดับของการสีข้าว
- การทดสอบหาสารพิษจากเชื้อรา
- การทดสอบการตกค้างยาฆ่าแมลงในข้าว
- การทดสอบข้าวในสารละลายด่าง, การทดสอบสารกัมมันตภาพรังสี, การทดสอบพันธุกรรม และการทดสอบการตัดแต่งพันธุกรรมข้าว

รวมถึงการอบยาสินค้า (Fumigation)เพื่อกำจัดแมลงศัตรูพืช
- ในตู้คอนเทนเนอร์
- ในเรือใหญ๋ และเรือทุกชนิด
- ในโกดังสินค้า เป็นต้น

Scroll to Top