บริการรมยากำจัดศัตรูพืช

ทางบริษัทมีบริการรมยาสินค้าการเกษตร สินค้าไม้ เฟอร์นิเจอร์
วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ ให้แก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
และได้มาตรฐาน พนักงานปฏิบัติงานทุกท่านได้ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรของไทย และการอบรมจากทางประเทศออสเตยเรีย อย่างเชี่ยวชาญ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในงานบริการของเรา

บริษัท นีฎาวรรณ (ไทยแลนด์) ได้รับการรับรองจาก

- Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS)
ภายใต้การควบคุมดูแลจาก Australian Fumigation Accreditation Scheme (AFAS), ประเทศออสเตรเลีย

- กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บริการของเรา

- การรมยาสินค้าที่บรรจุภายในตู้คอนเทนเนอร์ หรือกองสินค้า เพื่อการส่งออก

- การรมยาสินค้าภายในโกดัง
เก็บสินค้า

- การรมยาในระวางเรือ
บรรทุกสินค้าขนาดใหญ่

- การรมยาสินค้าตาม
มาตรฐานของประเทศ
ออสเตรเลีย (AFAS)

- การรมยาวัสดุบรรจุภัณฑ์
ไม้ตามมาตรฐาน
ISPM No.15 (IPPC)

Scroll to Top